» มข. ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (264 Views)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และ นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน นอกจากนี้ในงานยังได้รับเกียรติจาก ท่านเหลี่ยว จินหยิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น,ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ,นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ณ จังหวัดขอนแก่น,นายมาร์ค นุสซอม กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น และส่วนงานราชการจังหวัด สมาคมธุรกิจไทย-เวียดนาม แห่งประเทศไทย สมาคม ชมรม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว

ปัจจุบันประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ ประเทศเวียดนามในหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนามจำนวนมาก และมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตร การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และที่สำคัญมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีโครงการทุนสนับสนุน ASEAN-GMS Scholarship ที่เปิดให้นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในแต่ละปีจะมีผู้สมัครจากประเทศเวียดนามให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวนมากอีกด้วย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความยินดียิ่งที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

ข่าว:พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 3 กันยายน 66