» มข. กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าจัด Alumni Sharing หัวข้อ Study abroad experience: How studying abroad contributes to human development and career achievement (68 Views)

กองการต่างประเทศ จัดกิจกรรม KKU Alumni Sharing หัวข้อ Study abroad experience: How studying abroad contributes to human development and career achievement ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00– 13.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวขอบคุณวิทยากร  

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของศิษย์เก่าทุกท่าน เนื่องจากศิษย์เก่าเป็นเสมือนภาพสะท้อนกลับไปยังสถาบันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ความเป็นศิษย์เก่า จึงเปรียบเสมือนตัวแทนสถาบันที่มีคุณค่า เมื่อศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน จะส่งผลให้สถาบันมีชื่อเสียงด้วย ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีความผูกพันอันดีต่อมหาวิทยาลัยจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรจากภายนอก การเชื่อมโยงของภาคเอกชน รวมถึงอัตราการจ้างงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต” 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่ศึกษาในต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียน ณ ต่างประเทศ การสมัครทุนการศึกษา และทักษะที่ได้เรียนรู้จากต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารุ่นน้องให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพและชีวิต เช่นเดียวกันกับศิษย์เก่ารุ่นพี่ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญ Dr. Inpong Siriphouthone, Doctoral Degree in Agricultural Economics, Tottori University, Japan ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และนางสาวกชกร เข็มทองหลาง Master’s Degree in Bioengineering, University of Illinois Urbana-Champaign, USA ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้ามาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก


ข่าว/ภาพ: นางสาวจริยา  สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 8 กรกฎาคม 67