» เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) IAESTE Thailand (1199 Views)

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท – เอก เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2562              

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าว
สามารถสมัครได้ที่กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมค่าสมัครจำนวนเงิน 600 บาท (ธนาณัติ) 
ภายในวันที่ 25 กันยายน2561

 

เว็บไซต์ IAESTE Thailand   http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่แนบ

ใบสมัครสามารถ ดาวน์โหลด ได้จาก  http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/Doc/Application_Form.pdf


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 22 สิงหาคม 61