» ผู้บริหาร มข. ต้อนรับ อธิการบดี และคณะจาก Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย (502 Views)

เช้าวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนจากคณะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมต้อนรับอธิการบดี ดร. Warsiti, S.Kp., M.Kep.Sp.Mat และคณะผู้บริหารจาก Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้คือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียถึง 95 มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าศึกษาในคณะต่างๆด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายคณะผู้ปริหารจาก Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta จะไปเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกันต่อไป

 

ข่าว:  ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 พฤศจิกายน 61