» ผู้บริหาร มข. ต้อนรับ รองอธิการบดี จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น (217 Views)

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ รศ.ดร. มิโย อากิตะ รองอธิการบดี และ ดร.โทรุ ฮายาตะ อาจารย์ จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการขยายความร่วมมือ และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Naruto University of Education โดยเฉพาะทางด้านการบริการวิชาการ การจัดหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงการวิจัย ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้มีความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และด้านวิชาการกับ Naruto University of Education  มาแล้วหลายโครงการ ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาความร่วมมือจากระดับคณะไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน

 

ข่าว:  ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 28 พฤศจิกายน 61