» มข. จัดงานกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ปี 62 (296 Views)

         กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ Cowboy and Cowgirl 2019  (International Student Day 2019: Cowboy and Cowgirl Party)  ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ในการนี้มีนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

          ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดให้มีการแสดงนานาชาติจากประเทศต่างๆ และกิจกรรมสานความสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปี 2562 และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ก่อนแล้ว สร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ เกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กล่าวว่า  “แม้ว่านักศึกษาที่มาในวันนี้จะมาจากหลายประเทศ  แต่ ณ วันนี้ทุกท่านได้มาใช้เวลาร่วมกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านเลือกที่จะมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ การใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะทุกท่านต้องจากประเทศของตนมา แต่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมาใช้ชีวิตที่นี่ทุกท่านจะไม่ได้เพียงความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะได้รับความรักความอบอุ่น ความรู้สึกปลอดภัย เนื่องจากทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมที่จะดูแลทุกท่านเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว”

 

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 26 สิงหาคม 62