» กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2019” (384 Views)

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Cultural Trip 2019)  มีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม  อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ลาว เยอรมันนี มัลดีฟ และอิตาลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หพุวัฒนธรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษานานาชาติ  โดยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย.2562 มีนักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร กองการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “Life and Experience at University” ซึ่งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และทำกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายด้วยการแข่งขันกีฬา สร้างความประทับใจและสร้างมิตรภาพที่ดีร่วมกัน

 

 

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 กันยายน 62