» ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม ประชุมออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี บ้านพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและจังหวัดขอนแก่น (150 Views)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้อง Smart learning อาคารศูนย์สารสนเทศนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อัจราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี บ้านพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและจังหวัดขอนแก่น โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น Mr. Liao Junyun กงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝูเจี้ยน ในการกล่าวปราศรัย ทั้งนี้ ระหว่งการประชุม ได้หารือถึงความร่วมมือและการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การการค้าและการลงทุน กิจกรรมด้านการเกษตร โดยทางฝ่ายมณฑลฝูเจี้ยนได้นำเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมจิ๋นเฉา (โครงการปลูกเห็ด) ซึ่ง ผศ. ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสนใจในการดำเนินกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ฝูเจี้ยน รวมถึง รศ. ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมจิ๋นเฉาในอนาคตอีกด้วย

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา

ภาพ: อิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 23 มิถุนายน 63