» มข.จับมือ Yunnan University ส่งต่อหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้นรับมือโควิด-19 (231 Views)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการต่างประเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ Tourism and Culture College of Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงประชาชนที่มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และ Dr. Chuanchen BI อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีมอบหน้ากากอนามัย โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า สำหรับหน้าอนามัยจำนวนกว่า 8,000 ชิ้น ทาง Tourism and Culture College of Yunnan University ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายการต่างประเทศและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน โดยหน้ากากที่ได้รับการสนับสนุนนี้สามารถใช้ในเชิงการแพทย์ได้ก็ควรนำมามอบให้กับโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขที่จะได้ใช้ประโยชน์จากหน้าอนามัยเหล่านี้ สืบเนื่องจากความร่วมมือทางด้านวิชาการกับทาง Yunnan University ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงลงนามให้บันทึกความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งการทัศนศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความประทับใจ และมีการต่อยอดที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อมีวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน ทาง Yunnan University จึงเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านทางฝ่ายการต่างประเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการกระจายไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกำหนดตามจำนวนของประชากร ผู้ป่วย และพื้นที่ที่ขาดแคลน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึง Tourism and Culture College of Yunnan University ที่ร่วมช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการสร้างกุศล และร่วมสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน

ข่าว: มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/24920/?fbclid=IwAR1PGrSxJ610P5Hqv5swdanZCXVR4YZXLffKo5QHSpGnya8uJts22RTi-sU

ภาพ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mr. Yudha Puratmaja


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 25 มิถุนายน 63