» มข. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัด Academic Honesty Webinar Closing Ceremony (77 Views)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิด สัมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ความสุจริตทางวิชาการ” ซึ่งการสัมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก University of Gerogia, สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บรรยายาย ได้แก่  Prof. Dr. David Knauft ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อหารือ แนวทางและสร้างความตระหนักถึงความสุจริตทางวิชาการ การทำวิจัย การเรียนการสอน การสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีความสำนึกรับผิดชอบ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และดำเนินการกำหนดเกณฑ์เกียรติยศ (Honor Code) และหลักยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) นอกจากนั้น การอบรม ยังมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล และนำไปปฏิบัติ สร้างนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีความสุจริตทางวิชาการ (Academic Honesty/Integrity) และมีคุณธรรม โดยการประชุมนี้นี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

ข่าว พราวแสง ภูสิงหา และ Yudha Puratmaja
ภาพ Yudha Puratmaja

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 29 กรกฎาคม 63