» ลำดับในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 (141 Views)

12 ธ.ค. 64 บ่าย
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง
ปริญญาโท
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (บัณฑิตศึกษา)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ตรี)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

13 ธ.ค. 64 เช้า
ศึกษาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยี
สัตวแพทยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

13  ธ.ค. 64 บ่าย
บริหารธุรกิจและการบัญชี
ศิลปกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
เศรษฐศาสตร์
สหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

ที่มา: https://th.kku.ac.th/83100/

 

 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 26 พฤศจิกายน 64