» ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ปี 2560

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

► ครั้งที่ 5 / 2560 [10 ตุลาคม 2560] 

 ครั้งที่ 4 / 2560 [12 กรกฎาคม 2560] 

► ครั้งที่ 3 / 2560 [งดประชุม] 

► ครั้งที่ 2 / 2560 [งดประชุม] 

► ครั้งที่ 1 / 2560 [30 มีนาคม 2560]