» ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562