» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561 (945 Views)

ตามที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1520/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2799/2560) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมบทบาทและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา เชื่อมโยงองค์ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคในทุกด้าน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อและรายละเอียดตามประกาศที่แนบ

>>ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้รับทุน<<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 12 มิถุนายน 61