» ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for joint Proposal) ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ปี 2561-2563 (663 Views)

 

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนำส่งสำเนาบันทึก ที่ วท 0212.2/8302 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for joint Proposal) ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ปี 2561-2563 มาเพื่อเผยแพร่และขอให้ผู้สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ได้หารือกับฝ่ายอินเดียเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน ค่าใช้จ่าย และผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงานแล้ว มายังสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.most.go.th , www.dst.go.in , www.onlinedst.gov.in และกรุณาติดต่อ นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 333 3950ม 095 854 1642 อีเมล์ kthongparpai@gmail.com, thamapor@gmail.com

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 25 มิถุนายน 61