» รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปีการศึกษา 2562 (310 Views)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสนับสนุนทุนค่าใช้จ่าจำนวน 60,000 บาท จำนวน 10 ทุน

 

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป (เบลเยี่ยม-เยอรมนี) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2

2. มีสัญชาติไทย

3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร)

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)

5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ

6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

7. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกำหนด

 

ระยะเวลาการฝึกงาน: 2 – 6 เดือน (กำหนดเดินทางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป)

นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดโดยจะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะ และคณะจัดส่งเอกสารสมัครที่ครบถ้วนมาที่กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้จากเว็บไซต์ของโครงการ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 26 ธันวาคม 61