» ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 (4079 Views)

กองการต่างประเทศใคร่ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี 2562 ตามประกาศ (ฉบับที่ 526/2562) ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 และ เอกสารประกอบ
 

รายละเอียด

งวดที่ 1

งวดที่ 2

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ

วันศุกร์ที่สอง

ของเดือนมีนาคม 

วันศุกร์ที่หนึ่ง

ของเดือนพฤษภาคม 

วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ

วันอังคารสุดท้าย

ของเดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายน

การขออนุมัติใช้เงิน/การยืมเงินทดรองจ่าย

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินจริงตามแผนการใช้เงิน

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุนสนับสนุนฯไปยังกองการต่างประเทศ

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click <<

 

เสาวณีย์ นามทะจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โทรภายใน 44567)


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 กุมภาพันธ์ 62