» โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (5050 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร  จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ โทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42479 Email: wilung@kku.ac.th

 

  << เอกสารดาวน์โหลด
ประกอบด้วย
- ใบสมัคร
- ประกาศรับสมัคร ปี 2562
- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 6 มิถุนายน 62