» ข่าวดี โครงการทุนการศึกษาภายใต้ชื่อบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ UpMedio Digital Marketing และ UpMedio Interior Design (402 Views)

ด้วยกลุ่มบริษัท อัพมิดีโอ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาขึ้น จำนวน 2 ทุน เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ UpMedio Digital Marketing และ UpMedio Interior Design ทั้งนี้ เสนอทุนการศึกษาให้จำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 30,000.-บาท) เพื่อเป็นทุนทรัพย์สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจ การตลาด ผู้ประกอบการลงทุน ด้าน IT ออกแบบภายใน ออกแบบแฟชั่นและด้านศิลปะ

โดยสามารถเข้าศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่เวปไซต์ https://upmedio.com/scholarship/ และ https://www.upmediodesign.com/scholarship/

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 4 ตุลาคม 62