» ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (5702 Views)

กองการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 32/2563) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

 

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ

วันศุกร์ที่สอง

ของเดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่หนึ่ง

ของเดือนพฤษภาคม

วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ

วันอังคารที่สอง

ของเดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่สอง

ของเดือนมิถุนายน

การขออนุมัติใช้เงิน/การยืมเงินทดรองจ่าย

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินจริงตามแผนการใช้เงิน

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุนสนับสนุนฯไปยังกองการต่างประเทศ

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด >>Click<<

 
 
อนึ่ง หากท่านต้องการติดต่อประสานงาน
โปรดติดต่อคุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ โทร 44567/ 043-202-059 หรืออีเมล์ saowana@kku.ac.th

Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 13 มกราคม 63