» รับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7356 Views)

กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์โครงการ "รับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" โดยมีรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 31/2563) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครต่างๆดังแนบ 
 
รายละเอียดวันรับสมัคร และวันประกาศผล 

รายละเอียด

งวดที่ ๑

งวดที่ ๒

งวดที่ ๓

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันประกาศผล

 ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันสุดท้ายของการยืนยันการจ้าง

 ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันสุดท้ายการจัดทำสัญญาการจ้าง

  ๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>Click<<
 
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ โทร 44567 

Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 13 มกราคม 63