» การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565 (2168 Views)

การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะผู้ประสานงานหลักของคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (Agricultural Technical Cooperation Working Group: ATCWG) และหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security:PPFS) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Coopearation: APEC)  ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการเอเอคเกี่ยวกับการเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานพิจารณาส่งเสนอข้อโครงการฯ โดยมีรายละเอียดังนี้ 

1. กรอบระยะเวลา เอเปคกำหนดให้มีการเสนอโครงการฯ ประจำปี 2565 จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนเมษายน และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม

2. รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ใช้งบประมาณตนเอง ( Self-Funding) 

2.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯจากเอเปค 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1oiCBkNYEGRZw0WeEw4KuuWk8ShF9c52P/view?usp=sharing

https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Fundshttps://www.oae.go.th/view/1/เศรษฐกิจระหว่างประเทศ/TH-TH

ทั้งนี้ หากทางหน่วยงานหรือคณะประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ โปรดจัดส่งแบบฟอร์มตามข้อ 2.2 มายัง กองการต่างประเทศ (รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 11 มีนาคม 65