» ทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (1762 Views)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง  ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบไปด้วย

  (1.) การพัฒนากลไกลความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC

  (2.) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  (3.) การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  (4.) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม

  (5.) ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยคณะที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2565 
แบบฟอร์มการเสนอโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/muv92  

ข่าว: จริยา  สงวนรัตน์    นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 30 พฤษภาคม 65