» Call for The Niigata University Summer Program 2022 (248 Views)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการ The Niigata University Summer Program 2022
โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
และค่าลงทะเบียนเรียน


คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2.เป็นผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
3.มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
4.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น JLPT อย่างน้อยระดับ N3 - N4
5.หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
6.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

กำหนดการรับสมัคร : กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป

**โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19**

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 7 มิถุนายน 65