» โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University (Spring 2023 - 2024) ประเทศญี่ปุ่น (417 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2566
**โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19**


โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรม 2 ประเภท ดังนี้

1. E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ general education classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOIEC หรือ IELTS เทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT score of 61 ขึ้นไป
2. J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป เท่านั้น

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 059 เบอร์โทรภายใน 42090
 

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<คลิ้ก


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 2 สิงหาคม 65