» เปิดรับสมัคร Student Exchange Program (April 2023) ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น (298 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2565 ภาคฤดูใบไม้ผลิ (Spring 2023) โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. Special Auditing Students  - เปิดรับทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ (must have the purpose of auditing specific subjects) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

2. Special Research Students - เปิดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น เพื่อไปทำงานวิจัยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Mie University (must have the purpose of doing research at Mie University) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
【English】

 https://www.mie-u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/types-procedures/exchange/special-student.html

【Japanese】

    https://www.mie-u.ac.jp/international/internationalstudents/privatestudents/special-student.html

ดังนั้น กองการต่างประเทศ จึงใคร่ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
พร้อมทั้งจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กําหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565

   
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

>>เอกสารแนบ<<คลิ้ก


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 5 สิงหาคม 65