» ASEAN-china Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2023 (143 Views)

Open for application!! 

ASEAN-china Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2023

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme(ACYLS) ประจำปี 2566 

วัตุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
  • การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเภททุนการศึกษา

1. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

2.หลักสูตรทุนการศึกษาปริญญาเอก 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IEALTS 6.0 / TOEFL 80 คะแนน/ TOEIC 750/ หรือ CEFR ระดับ B2

วิธีการสมัคร

1.ดาวโหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (เอกสารการสมัคร)

2.จัดทำเป็นไฟล์ PDF

3.จัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chehasnah.mhesi@gmail.com 

ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 02-6105450


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 24 กุมภาพันธ์ 66