» Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2024 (66 Views)

Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2567

มูลนิธิการศึกษาไทยขอเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครการแข่งขันชิงทุน Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2567 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์ > เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทุน FLTA เน้นการสรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่ีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และผู้รับทุนเพิ่มโดอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเข้าใจในวัฒนธรรมและวังคมอเมริกัน

รายละเอียดทุนและอื่นๆhttps://drive.google.com/file/d/1TKcFZScOfccrK_G36pL1QzpheIV4M444/view?usp=share_link 

ศึกษข้อมูลที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 มีนาคม 66