» ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ประจำปีการศึกษา 2566 (1722 Views)


 

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566” โดยจัดสรรทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาต่างๆและทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี
จำนวนทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง 2 ปี จำนวนทุนละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารที่ลิงก์ข้างล่างนี้ และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 

**โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณสิรินญา นักวิเทศสัมพันธ์ อีเมล : sirisit@kku.ac.th โทรศัพท์ 043-202059 และสายภายใน 42090

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 8 พฤศจิกายน 66