» เปิดรับสมัคร Student Exchange Program (October 2024) ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น (582 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2567 โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2567 ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. Special Auditing Students  - เปิดรับทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ (must have the purpose of auditing specific subjects) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

2. Special Research Students - เปิดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น เพื่อไปทำงานวิจัยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Mie University (must have the purpose of doing research at Mie University) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
English: https://kku.world/wlnce


ดังนั้น กองการต่างประเทศ จึงใคร่ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กําหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

**ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีเอกสารครบสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090**

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 31 มกราคม 67