» เปิดรับสมัครโครงการ Niigata University Student Exchange Program (Fall 2024) (918 Views)


ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการเรียน และแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับนักศึกษาเรียนอยู่ในปัจจุบัน ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือทำวิจัยภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาของ Niigata University รวมทั้งโอกาสในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 
และมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

2.ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
3.หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
5.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ 

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ขอให้จัดส่ง เอกสารในข้อ 5
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

**โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/x3e2q

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42090

>>เอกสารดาวน์โหลด>>คลิ้ก


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 21 เมษายน 67