» ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณสรัฐอาร์เซอร์ไบจาน ประจำปี 2567 - 2568 (900 Views)


 

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ภายใต้โครงการทุนการศึกษา “Heydar Aliyev - International Education Grant Program” ปีการศึกษา 2024 – 2025 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดีสาธารณสรัฐอาเซอร์ไบจาน
เพื่อมอบให้ผู้แทนจากรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of the Islamic Cooperation: OIC) ผู้แทนจากรัฐสมาชิกกลุ่มประเทศไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด (Non-aligned Movement: NAM) และผู้แทนจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นประเทศหมู่เกาะ (Small Island Developing States: SIDS) รวมถึงประเทศที่มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ร่วมกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จำนวนปีละ 100 ทุน ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิก NAM สามารถเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ โดยทุนการศึกษาดังกลาว มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นพลเมืองรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1.2 มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
(1) ทุนระดับปริญญาตรี และหลักสูตรแพทยศาสตร์ทั่วไป มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
(2) ทุนระดับปริญญาโท และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
(3) ทุนระดับปริญญาเอก มีอายุต่ำกว่า 45 ปี
1.3 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) สาขาในระดับปริญญาตรี IELTS 5.0 หรือ TOEFL 40
(2) สาขาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี IELTS 5.5 หรือ TOEFL 50


2. ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม

2.1 ทุนการศึกษาคลอบคุลมค่าเล่าเรียน
2.2 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดปีละ 1 ครั้ง
2.3 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 470 ดอลล่าร์สหรัฐ
2.4 ค่าประกันสุขภาพปีละ 117 ดอลลาร์สหรัฐ
2.5 ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและการลงทะเบียนถิ่นพำนัก

          ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/v5zoj และส่งเอกสารการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ wirote.k@mhesi.go.th ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 16 พฤษภาคม 67