» ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 100 ทุน (218 Views)


 

            ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 100 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัก โดยกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐสโลวักจะให้ทุนการศึกษาเป็นจำนวน 12,000 ยูโรในระยะเวลา 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีดังนี้

     1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
         ในสาธารณรัฐสโลวัก ในปีการศึกษา 2567                                                                                                                             
2. ต้องไม่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน                                                                 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ SAT (โดยกระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐสโลวักจะพิจารณาให้ทุนการศึกษา แก่ผู้สมัครรับทุนโดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบ SAT เท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สอบถามที่ scholarships.talents@minedu.sk
และสมัครขอรับทุนได้ที่ https.//scholarships.portalvs.sk ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

>>เอกสารแนบ<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 8 มิถุนายน 67