» เปิดรับสมัคร The Spring 2025 exchange program at Tsuda University ประเทศญี่ปุ่น (915 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tsuda University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2568 โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนมกราคม 2568
ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
3. หากเป็นระดับบัณทิตศึกษา จะต้องได้รับการประสานจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากทาง
Tsuda University ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครได้
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะต้องได้รับการทดสอบภาษาญี่ปุ่นหากลงใน  รายวิชาที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียน
5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองการต่างประเทศ 
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2567

**โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 หมายเลขภายใน 42090

>>รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด<<
 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 10 มิถุนายน 67