» Call for Summer Program Online 2024 at Niigata University, Japan (861 Views)


ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Program 2024 โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2567

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.         เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.         เป็นผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
3.         หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุ่น
4.         หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
5.         สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนด

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ 
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

>>เอกสารดาวน์โหลด<<คลิ้ก


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 12 มิถุนายน 67