» เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2025) (887 Views)


ด้วย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student for Spring 2025  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง ระหว่างเดือนเมษายน 2568 – เดือนสิงหาคม 2568 (1 ภาคการศึกษา)     

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และยังเหลือระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย
    1 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยน 
2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
3. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษา ณ Saitama University ได้ ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้ และต้องเข้าร่วมตลอดหลักสูตรของโครงการ
4. จะต้องมีผลคะแนนสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อย CEFR B2 (TOEFL PBT 533; TOEFL iBT 72;   IELTS 5.5etc ) หรือผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย ระดับ N1 หรือ N2
    **อย่างใดอย่างหนึ่ง**
5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2567

**โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

>>รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 16 มิถุนายน 67