» ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ กับ Jiujiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน (136 Views)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Chuanchen BI ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับผู้บริหาร Jiujiang University (JJU) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Pro. & Dr. Wang Wanshan, Vice President, in charge of International Affairs, Mr. He Guang, Director of International Affairs Office, Mr. John Shin, Program Director of International Affairs Office และ Ms. Echo Rao, Person in charge of JJU-KKU cooperation ได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรร่วม (Joint Program) ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่ง JJU มีความสนใจสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (Design) รวมถึงได้หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน อีกทั้ง JJU ยังได้คัดเลือกนักศึกษาจาก Faculty of Management and Art School มาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งแรกนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน

ข่าว : ภัทรธีรา ทุมทัน 

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 2 สิงหาคม 65