» มข. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ อธิการบดีจาก College of Education, Washington State University (116 Views)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มข. และนายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Michael S. Trevisan, Dean of College of Education จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยภริยา ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Washington State University ได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ( Memorandum of Understanding) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และจะมีกำหนดหมดอายุลงเร็วๆนี้ ดังนั้น ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้หารือถึงแนวทางในการลงนามใน MOU ฉบับใหม่ โดยกองการต่างประเทศ จะช่วยเป็นศูนย์กลางการประสานข้อมูลและอำนวยความสะดวกขั้นตอนต่างๆต่อไป

 นอกจากนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ยังได้จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ WSU อย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Michael S. Trevisan, Dean of College of Education เป็นวิทยากร ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม workshop ในหัวข้อ “Practical Training in the Evaluation of School Programs: A Strategy for Innovation” ให้กับนักศึกษในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ อีกด้วย

 

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาพ: จรณ์ ส่งเสริม นักวิเทศสัมพันธ์ 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 24 มกราคม 66