» KKUiLT มข. ชวนคณาจารย์ ล้อมวงพูดคุยประเด็น English Medium Instruction: What, Why and How? (281 Views)

วันที่ 12 พฤษภาคม  2566 เวลา 14.30 – 16.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ English Medium Instruction: What, Why and How? ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร  อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว

ในช่วงต้นของการจัดกิจกรรม อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร และอาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย การนำ EMI ไปใช้ในการเรียนการสอนในประเทศต่างๆ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำ EMI ไปใช้ และการใช้ EMI ในประเทศไทย และอาจารย์วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ ได้นำเสนอรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ  นอกจากนี้ยังมีการจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากคณะต่างๆที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น บอกเล่าปัญหาในประเด็นด้านความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน คณาจารย์ผู้สอนในการใช้ EMI  และ Case study ที่นำไปใช้ในการจัดการชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ KKUiLT ได้ทาง Facebook Page: KKU-iLT

 

 

ข่าว/ภาพ: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 พฤษภาคม 66