» มข. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูลทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for KKU Supporting Staff ปี 2566 (394 Views)

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff  2023 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาติต่างๆ โดยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศ ไนจีเรีย เนปาล อินโดนีเซีย พม่า จีน เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา  

กิจกรรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะในด้านการสืบค้นข้อมูล  การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ และการอภิปรายกลุ่ม โดยได้จัดให้บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 และ 2  Who is my buddy and sightseeing with my buddy  เป็นกิจกรรมที่บุคลากรจะต้องสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว Blue Lagoon และนำเสนอบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็น buddy ของตนเองรับฟังเป็นภาษาอังกฤษ  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 My experience and impression การสุ่มจับคำศัพท์ และแต่งประโยคภาษาอังกฤษบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ และความประทับใจ ในการเยือน ถ้าภูตาหลอ หินงอกหินย้อย

และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 Group Discussion เป็นการร่วมอภิปรายกลุ่มระหว่างบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ตามหัวข้อที่กำหนดให้  และกิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรม Cultural Night เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศต่างๆผ่านบทเพลง และการร่ายรำ 

กิจกรรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 5 Group Presentation เน้นสมรรถนะในด้านการนำเสนอข้อมูล  Presentation และการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)  โดยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และส่งท้ายกิจกรรมด้วยเกมใบ้คำ และเกมทายคำศัพท์ 


ในการนี้บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และยังได้ร่วมกันสร้างกลุ่มเครือข่าย English Camp 2023 เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไปแม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม

 

ข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 22 พฤษภาคม 66