» นักวิจัยมข.เราเตรียมความพร้อม “พิชิตทุน Mekong Lancang 2566” (398 Views)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม “พิชิตทุน Mekong Lancang 2566” โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. บรรจบ ศรีภา เมธีวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย นักวิจัยอาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งท่านทั้งสองได้รับทุนเมื่อปี 2562 มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     กองการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยต่างประเทศนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ Global Frontier Research University และเพื่อผลักดันค่าคะแนนการจัดอันดับ World University Ranking ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation (MLC) นี้เป็นทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาความร่วมมือของประเทศสมาชิก ที่ประกอบด้วย จีน กัมพูชา ลาว  เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งกองทุนนี้มีมูลค่าการสนับสนุนกว่า 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้ง 3 สายวิชา ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและท้าทายให้กับนักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา
     โดยภาพรวมแล้ว กิจกรรมในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและหลายๆท่านสนใจตรียมข้อเสนอโครงการที่จะเปิดรับสมัครในปี 2566 นี้

ข่าว: เสาวณีย์ นามทะจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

 

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 2 มิถุนายน 66