» มข. ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GMSARN 2023 (357 Views)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th GMSARN International Conference 2023 (GMSARN 2023 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 การประชุมอันทรงเกียรตินี้จัดขึ้นและได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)  จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ในการนี้ การประชุมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อหารือในหัวข้อสำคัญและร่วมกำหนดทิศทางในอนาคตด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง the Greater Mekong Subregion (GMS) 

การประชุม GMSARN 2023 จัดขึ้นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเผยแพร่ความรู้  และรวมกลุ่มนักวิจัยและผู้เข้าร่วมในหลากหลายสาขาวิชา ภายใต้หัวข้อ "Smart Energy, Environment, and Sustainable Development in GMS" ซึ่งได้สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภูมิภาค

ในงานนี้มีผู้แทนและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม ดังรายนาม 
1.รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. รศ. ดร. ไปรยา เฉยไสย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. รศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วิทยากรท่านแรก ดร. Nguyen Duc Tuyen ผู้อำนวยการโครงการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอย (Hanoi University of Science and Technology) ได้บรรยายข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อ "การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในเวียดนามและทิศทางทางการวิจัย" 

 โดยดร. Tuyen จะทำการนำเสนอ เทคโนโลยีในกระแสปัจจุบัน ได้แก่ 
1. HVDC  
2. DLR
3. Grid Operation Management
4. EV & Grid Connected EV
5. Grid-forming Inverter
6. Energy Storage System (ESS)
7. Hydrogen Technology
8. Application of AI
 
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th GMSARN International Conference 2023 (GMSARN 2023) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ในสาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าว/ภาพ: ฝ่ายการต่างประเทศ มข. 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 17 พฤศจิกายน 66