» ปิดท้ายอย่าง Happy! กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” บทสรุปกิจกรรม- มุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (94 Views)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  Chit Chat in KKU Workplace ผ่านกิจกรรมสรุปผล Chit Chat Summary ภายใต้หัวข้อ “What did you gain from the program?” ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป  

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564  กิจกรรม Chit Chat in KKU workplace เป็นเสมือนพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน และท้าทายการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ในปีนี้มีหน่วยงานและนักศึกษาสนใจกว่า 9 หน่วยงาน ได้แก่  กองทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์ กองสื่อสารองค์กร กองบริหารงานกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยนานาชาติ   ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรให้มีความมั่นใจขึ้น มีการพัฒนาด้านนการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต พร้อมทั้งเห็นควรให้มีการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง นอจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการทำงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างโลกทัศน์สากล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านความเป็นนานาชาติ   

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 16 พฤษภาคม 67