» กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม (588 Views)

เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2567 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทย (Cultural Trip 2024) ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า จีน และสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษานานาชาติด้วยกัน

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 มีนักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร กองการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและเยี่ยมชมวัดพุทธวาส (พุทธภูสิงห์) ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ธรรมพุทธศาสนา ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจและชมธรรมชาติได้อย่างสบายใจ นักศึกษาทั้งหลายประทับใจกับสถาปัตยกรรมที่น่าอัศจรรย์ และบรรยากาศเงียบสงบของวัดพุทธวาสที่เป็นที่เคารพนับถือ"

ในช่วงบ่าย กองการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (work shop)เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยภายใต้หัวข้อ "วัฒนธรรมท้องถิ่น: ชุมชนคุณธรรม" ณ ห้องประชุมเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นายบุญมี แก่นนาคำ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทยได้ร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและการสาธิต 2 กิจกรรม คือการทอพรหมเช็ดเท้า และการทำข้าวจี่

นอกจากนี้ ทางกองการต่างประเทศได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็นแบบอีสาน (พาแลง) พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาฮินดูที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาคเหนือและอีสาน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเทศลาว เป็นพิธีการเรียกวิญญาณกลับมายังตัวเอง เพื่อให้วิญญาณเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างจิตใจ เพื่อความปลอดภัยและสิ่งดีงาม

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ พร้อมกันที่ถนนสายวัฒนธรรมไดโนโรด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร 9 วัด” โดยจะมีพระสงฆ์จากวัดในตำบลโนนบุรีจะมาร่วมกันเพื่อให้ชาวบ้านได้ตักบาตรตามวิถีของชาวพุทธ และกิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมอง และสรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาต่างชาติ เผยว่า ตนและเพื่อนๆ รู้สึกประทับใจ และคิดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยเปิดประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังได้สร้างสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการใช้ชีวิต และการเรียน สุดท้ายนี้ นักศึกษาอยากขอขอบคุณ กองการต่างประเทศ มข. ตลอดจนผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกสนาน และเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กองการต่างประเทศ มข.จะจัดกิจกรรม Cultural trip เช่นนี้อีกในอนาคต

ข่าว: สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการต่างประเทศ และ นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานกิจกรรม

 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 1 กรกฎาคม 67