» ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ (702 Views)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารจากฝ่ายการต่างประเทศให้การต้อนรับ Prof. Karen McBride-Henry, Graduate School of Nursing, Midwifery and Health และ Mr. Jeff Howe, General Manager, International Development, Victoria จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเจรจาถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารจากทาง Victoria University of Wellington ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับอีก 3 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัย อีกด้วย

ข่าว: ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 30 พฤศจิกายน 61