» ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวง DIKTI ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (284 Views)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ นำโดย รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และบุคลากรกองการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ Dr. Bambang Purwono และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอุดมศึกษา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนิเทศนักศึกษาทุนของกระทรวงฯและเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2561 ในระหว่างการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเจรจาข้อความร่วมมือในการเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาอินโดนีเชียผ่านโครงการ KKU Active Recruitment ให้เข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้านวิชาการ การทำวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งทั้งสองสถาบันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคตอันใกล้ 

 

ข่าว: เสาวณีย์ นามทะจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 12 ธันวาคม 61