» มข. ร่วมกับ อว. และมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ จัดประชุม Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era (87 Views)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ จัดประชุม “Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era” ในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถา(Online) ในหัวข้อ “Will AI Change the World and Thailand: Healthcare Perspectives” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการใช้นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University (CMU), and New York University (NYU) ภายใต้การสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ การจัดประชุมยังดำเนินการผา่นรูปแบบออนไลนื ผ่านโปรแกรม Zoom และมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมจัดแสดงภายในงาน เช่น IBM และ AIS

ข่าว พราวแสง ภูสิงหา

ภาพ Yudha Puratmaja และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 23 กรกฎาคม 63