» พบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก 6 ชนิด! โดยนักวิจัยคณะวิทย์ฯ มข. ร่วมกับอาจารย์ ม.แห่งชาติลาว และสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติลาว (1679 Views)

พบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก 6 ชนิด! โดยนักวิจัยคณะวิทย์ฯ มข. ร่วมกับอาจารย์ ม.แห่งชาติลาว และสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติลาว

ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย นักอนุกรมวิธานพืชดอกของประเทศไทย จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวิจัยกับ อาจารย์ Soulivanh Lanorsavanh จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาว และ นาย Keooudone Souvannakhoummane จากสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ สปป.ลาว ได้ออกภาคสนาม บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของ สปป.ลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2563 และค้นพบพืชชนิดของโลกในสกุลประดับหิน (Argostemma) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) จำนวน 6 ชนิด และได้สร้างรูปวิธานเพื่อนำไปใช้ในการระบุพืชในสกุลนี้ของ สปป.ลาว ซึ่งมีจำนวน 14 ชนิด งานวิจัยนี้ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Nordic Journal of Botany ฉบับที่ 2020: e02714 doi: 10.1111/njb.02714
โดยรายละเอียดพืชชนิดใหม่มีดังนี้1. Argostemma lamxayanum Lanors. & Chantar. 

 

2. Argostemma lobbioides Lanors., Chantar. & Souvann.

 

3. Argostemma longisepalum Lanors. & Chantar. 

 

4. Argostemma paksongense Lanors. & Chantar. 

 

5. Argostemma svengsuksae Lanors., Chantar. & Souvann 

 

6. Argostemma vientianense Lanors. & Chantar. 

 

พืชที่พบใหม่ดังกล่าว เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สูง 2-20 เซนติเมตร อายุหลายปี ดอกมีสมมาตรแบบรัศมี กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว เรียงตัวคล้ายรูปดาว ขึ้นอยู่ตามหินปูนหรือหิน ที่มีความชื้นสูงในป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบชื้น สำหรับตัวอย่างต้นแบบแรก (holotype) นั้นเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งชาติลาว (HNL) ส่วนตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบ (isotype) เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ (FOF)  และพิพิธภัณฑ์พืช ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ข่าว/ภาพ: สุชาติ เทพภูเขียว

ที่มา: https://th.kku.ac.th/40906/


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 3 ธันวาคม 63