» มข. ทำ CSV กับภาคเอกชน 4 ฝ่าย ทั้งไทยและญี่ปุ่น สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (266 Views)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์เรื่อง SDG ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำ CSV กับภาคเอกชนในต่างประเทศ นับเป็นการบริการวิชาการแนวใหม่ (Academic Service Transformation) นำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  (Internationalization) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ TOYO SYSTEM Co., LTD. ,The Mathematics Certification Institute of Japan ,สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านฑูตสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันดิเอโก ประเทศชิลิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  และประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด (ฝ่ายไทย) และ Mr.Hideku, Shoji, Chairman of Board, President & CEO, Toto System Co., LTD. และ Prof. Shizumi Shimizu, Chairman, The Mathematics Certification Institute of Japan (ฝ่ายญี่ปุ่น) กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 4 หน่วยงาน และ ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และเลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

ท่านฑูตสุรพล เพชรวรา กล่าวว่า
“ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีความสำคัญในหลากหลายมิติ โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ การทำ CVS กับภาคเอกชนในต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง Education and academic transformation และ International collaboration การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วย ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์เรื่อง SDG ที่มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนและการใช้ STEAM Education ในการให้ความรู้กับนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครู รวมทั้งกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในทิศทางของโลก รวมทั้งแนวคิดเรื่องการให้ความสำคัญกับการคิดทางคณิตศาสตร์ที่บริษัท TOYO SYSTEM ร่วมกับ The Mathematics Certification Institute (SUKEN) of Japan and Thailand จะพัฒนาเยาวชนไทยในระยะยาว เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า
“นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ผ่านการทำงานร่วมกันในครั้งนี้”

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำมา ซึ่งแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยในการทำงาน CSV ร่วมกับเอกชน ในการเสริมสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และการคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับ นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา และชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติในการกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือจาก Mr.Naoto Komatsu, Director General, Industry Department Division, Iwaki city, Fukushima Prefecture,Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) และ Mr.Yoshio Masaki, Chairman of Iwaki Academia Promotion Council  ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น และ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดร.ภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคุณปาณชัย สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากประเทศไทย

ทั้งนี้ การใช้ STEAM Education ในการให้ความรู้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและออกไปเป็นครู รวมทั้งกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาในทิศทางของโลก รวมทั้งแนวคิดเรื่องการให้ความสำคัญกับการคิดทางคณิตศาสตร์ ที่ทางบริษัท TOYO SYSTEM ร่วมกับ The Mathematics Certification Institute (SUKEN) of Japan and Thailand ซึ่งจะพัฒนาเยาวชนไทยในระยะยาว ซึ่งมีแผนงานในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ร่วมกันออกแบบและฝึกอบรม โครงการ กิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย รวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมตลอดช่วงของการดำเนินงาน (2) จัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนและพัฒนาให้คนไทยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรม Toyo System Seminar อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงของทั้ง 4 ฝ่าย (3) จัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการพัฒนาการประเมินสมรรถนะ การพัฒนาข้อสอบวัดสมรรถนะ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ และการพัฒนาต่าง ๆ ร่วมกับ SUKEN THAILAND 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ยกระดับคุณภาพของนักศึกษา กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน/ กองสื่อสารองค์กร

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 18 ตุลาคม 64