» NEWS

5 กันยายน 62
กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2019” โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษ...[Read More]
26 สิงหาคม 62
มข. จัดงานกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ปี 62 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติในระ...[Read More]
6 สิงหาคม 62
มข.จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของหน่วยงา...[Read More]